Skocz do zawartościDołączona grafika


Informacje o artykule

  • Dodany: kwi 19 2016 14:08
  • Aktualizacja: kwi 19 2016 14:15
  • Wyświetleń: 5480
 


* * * * *
0 Ocen

Zasady wwozu i wywozu psów z Polski do krajów Unii Europejskiej

dr inż. Małgorzata Pierko
Obecnie wielu Polaków podróżuje po całym świecie. Mało tego, bowiem nie tylko zwiedzamy i wypoczywamy za granicami Polski, ale do obcych krajów przeprowadzamy się również w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Często pragniemy, aby razem z nami jechały również nasze ukochane psy, czy inne zwierzaki. W przypadku psów rasowych z rodowodem, granicę naszego kraju przekraczamy też wraz z pupilem w przypadku, gdy jedziemy z nim na jakąś zagraniczną wystawę psów rasowych lub w celu skojarzenia rozrodczego z jakimś niepolskim championem. Co wtedy należy zrobić? Jak się zachować? Czy nasz pies musi mieć zwierzęcy paszport do przekroczenia granicy innego kraju? Jakie jeszcze wymogi musi spełnić?

Napisane przez Małgorzata Pierko dnia kwi 19 2016 14:08
Obecnie wielu Polaków podróżuje po całym świecie. Mało tego, bowiem nie tylko zwiedzamy i wypoczywamy za granicami Polski, ale do obcych krajów przeprowadzamy się również w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Często pragniemy, aby razem z nami jechały również nasze ukochane psy, czy inne zwierzaki. W przypadku psów rasowych z rodowodem, granicę naszego kraju przekraczamy też wraz z pupilem w przypadku, gdy jedziemy z nim na jakąś zagraniczną wystawę psów rasowych lub w celu skojarzenia rozrodczego z jakimś niepolskim championem. Co wtedy należy zrobić? Jak się zachować? Czy nasz pies musi mieć zwierzęcy paszport do przekroczenia granicy innego kraju? Jakie jeszcze wymogi musi spełnić?
Dołączona grafika
(Źródło: http://www.krainapsa...za-granice-3010, dostęp: 10.04.2016 r.)

Każdy kraj na świecie ma jakieś przepisy dotyczące zasad wjazdu na swoje terytorium ludzi, jak również psów, czy innych zwierząt. Chociaż zwykle ogólne zasady bywają tu podobne i mają pewien wspólny mianownik w przypadku wymogów różnych państw, to jednak szczegóły bywają już niekiedy nawet bardzo odbiegające od siebie. Wszystko w myśl starej zasady, że – co kraj, to obyczaj.


Dołączona grafika
(Źródło: http://navtur.pl/pla...otem-za-granice, dostęp: 10.04.2016 r.)

Aktualne ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tymi przepisami wymaga się postępowania zgodnie z poniższymi zasadami:
  • Mikroczip – psy, koty, fretki muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu (pies obowiązkowo musi posiadać czip podskórny, który jest zarejestrowany na konkretną osobę – właściciela, opiekuna psa). Mikroczip taki musi też sam w sobie spełniać następujące wymogi zgodne z załącznikiem 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym (całe rozporządzenie jest dostępne na stronie: http://www.wilw.waw.pl/ftp/rozp%20438-2010.pdf). Mikrochip umożliwia standardowy system identyfikacji elektronicznej, co oznacza pasywne i przeznaczone wyłącznie do odczytu urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej (tzw. transponder) i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B, nieszkodliwe dla zwierzęcia, które go otrzyma. Mikroczip musi być zgodny pod tym względem z normą ISO 11784 i możliwy do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.
  • Tatuaż – należy wiedzieć, że tatuaże (które musiały być wyraźnie czytelne) stanowiły starszą metodę identyfikacji zwierząt, która przy przekraczaniu granic innych państw była akceptowana tylko do dnia 3 lipca 2011 r. Po tym okresie jedyną, obowiązującą podczas przemieszczania się wraz ze swoim zwierzęciem domowym metodą znakowania w przypadku psów, kotów i fretek – jest oznakowanie opisanym powyżej mikroczipem. Jednak ważną informacją jest, że Komisja Europejska zdecydowała również dodatkowo, iż zwierzęta które czytelnym tatuażem zdążono oznakować jeszcze przed wyżej wymienioną datą, mogą w dalszym ciągu być przemieszczane zgodnie z obowiązującymi do dnia 3 lipca 2011 r. przepisami i takie znakowanie jest wtedy traktowane, jako zgodne z zapisami art. 4 rozporządzenia (WE) 998/2003. Jest to jednak możliwe w przypadku, gdy w czasie przemieszczania wraz z takim zwierzęciem, właściciel/opiekun będzie miał przy sobie dodatkowo również dowód potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.
  • Szczepienie przeciwko wściekliźnie – psy mające podróżować poza granice Polski, najpierw muszą też zostać obowiązkowo zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Należy przy tym wiedzieć, że szczepienie takie uzyskuje ważność dopiero po upływie 21 dni od daty jego dokonania, w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej trzeciego miesiąca życia (Decyzja Komisji UE nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005 r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). Natomiast w przypadku kolejnych szczepień przeciw wściekliźnie, przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (są to tzw. dawki przypominające), szczepienie takie uzyskuje ważność już w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Należy dodatkowo pamiętać, że data szczepienia nie może być wcześniejsza, niż data wprowadzenia mikroczipu do ciała psa (najpierw podaje się psu mikroczip, a dopiero potem szczepi go przeciw wściekliźnie). Więcej informacji o takim szczepieniu na stronie: http://www.vetpol.org.pl/www_old/Paszporty/Waznosc%20szczepienia%20na%20wscieklizne.pdf
  • Paszport dla psa – psy wyjeżdżające za granicę muszą być zaopatrzone w dokument-paszport. Dokument taki wystawia tylko upoważniony do tego lekarz weterynarii. W kwestii wystawiania paszportów dla psów od dnia 15 kwietnia 2016 r. obowiązuje tzw. dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii (dostępna na stronie: http://www.vetpol.org.pl/). Psi paszport poświadcza ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz czopowanie (ewentualnie tatuaż) u psa. Aby znaleźć takiego lekarza należy przejrzeć rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek, które prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Takie listy lekarzy weterynarii upoważnionych przez odpowiednie organy państwa polak siego do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są ogólnodostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem: http://www.vetpol.org.pl/paszporty
  • Wymogi dodatkowe obowiązujące w niektórych krajach – w przypadku podróży na terytorium następujących krajów: WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA,FINLANDIA, MALTA – u psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis (tasiemiec bąblowcowy wielojamowy), którą prowadzi się za pomocą preparatu zawierającego praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, „która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli”. Profilaktyka przeciwko wymienionym tasiemcom musi zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, oraz jednocześnie nie krótszym niż 24 godziny przed datą planowanego wprowadzenia psa/psów do w/wym. państw członkowskich UE. O wymogach tych mówi Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów. Jest ono dostępne na stronie UE: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32011R1152
  • Świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii – w przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych (np. sprzedaż psa lub szczeniąt), lub w przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk (przewóz psów w ilości większej, nić jeden osobnik) – dodatkowo wywozonym za granicę Polski zwierzętom winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. Zasady wystawiania świadectw zdrowia, w tym określone w przepisach zawartych w aktach prawnych wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Więcej na ten temat: http://old.wetgiw.gov.pl/files/3856_Decyzja%202013-518%20%C5%9Bwiadectwo%20zdrowia%20za%C5%82.%20E%20dyr.%2092-65.pdf
  • Wymogi dodatkowe – W niektórych innych krajach członkowskich UE, aby można było wwieźć tam psa ze sobą, trzeba spełnić czasem jeszcze inne, dodatkowe wymogi. Przed wyjazdem zawsze należy więc upewnić się czy informacje i przepisy dotyczące wymogów danego państwa nie zostały zaktualizowane/zmienione – znajdziemy je na stronach internetowych władz weterynaryjnych danego kraju docelowego, a także na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: http://old.wetgiw.gov.pl/index?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507 Warto przy tym wiedzieć, że w przypadku informacji podawanych na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, „informacje te stanową jedynie poglądowe uzupełnienie do ogólnie obowiązujących przepisów, w związku z czym Główny Inspektorat Weterynarii nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy są one już nieaktualne”.
Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika
(Źródło: http://www.klinikawe...azd-za-granice/, dostęp: 19.04.2016 r.)


Organem właściwym do udzielenia informacji w wyżej omawianych kwestiach jest Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) w Polsce oraz jego organy lokalne. Na stronie GIW (na stronie: http://old.wetgiw.gov.pl/index?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507) znajdziemy też wszelkie informacje (opisane szerzej, niż w niniejszym artykule) na temat zasad i wymogów dotyczących: wwozu psów do Polski, ich wywozu z kraju w celach niekomercyjnych, zasad handlu psami na terenie UE oraz ich przemieszczania w tym celu na terenie UE (przemieszczanie w celach komercyjnych), sankcji obowiązujących za nieprzestrzeganie opisywanych tu przepisów i wymogów itp.


Uwaga! „Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona zostanie niezgodność z ww. przepisami UE, właściwa władza w miejscu przeprowadzanej kontroli może (http://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-dla-podrozujacych-ze-zwierzetami-towarzyszacymi):· zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało (z którego zainicjowano przemieszczenie);

· poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych ww. przepisami;

· w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna, poddać je eutanazji.

Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży”.
Dołączona grafika
(Źródło: https://www.zwierzak...velling-dog.jpg, dostęp: 19.04.2016 r.)


BIBLIOGRAFIA: :papa:artykuł autorstwa: dr inż. Małgorzaty Pierko