Skocz do zawartościDołączona grafika


REGULAMIN


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1
Anna.S

Anna.S
  • Administrator
  • 14 postów
  • Płeć:
    Female
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
§2.Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
§3.Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może korzystać bezpłatnie z następujących części Serwisu:
a) Forum,
b Blogi,
c) Artykuły,
d) Kalendarz,
e) Ogłoszenia.
§3.Wyłącznie promowanie lub/i wyróżnianie ofert zamieszczanych w dziale Ogłoszenia jest płatne (zgodnie z Cennikiem widocznym na etapie dodawania oferty).
§4.Czasem właściwym dla Usługodawcy jest czas strefowy dla Rzeczypospolitej Polskiej.
§5. Regulamin obowiązuje od dnia 16. czerwca 2014r.

DEFINICJE

§6. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jako:
1.Administrator Danych / Usługodawca/ My –AMS Anna Smereczyńska z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530), POLSKA, przy ul. Pijarskiej 79, NIP: 1230905567, e-mail: admin@naszpies.com.pl;
2.Regulamin – niniejszy dokument;
3.Serwishttp://www.naszpies.com.pl;
4.Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie. ;
5. usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);
6.Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach określonych w Regulaminie;
7.osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
8. Użytkownik / Ty – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą;
9. Konsument –osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem;
10.Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu dokonania rejestracji w Serwisie;
11. Nazwa Użytkownika/ Nick / Login– unikalny identyfikator Użytkownika w Serwisie;
12.Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych;
13. dane dostępowe – Nazwa Użytkownika i Hasło;
14.Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu i poprawnym zalogowaniu;
15.Aktywacja Konta – czynność faktyczna warunkująca zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem, następuje z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika;
16.Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, którego treść dostępna jest na stronie internetowej: http://naszpies.com.pl/index.php?/privacypolicy/
17. adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail);
18. avatar – wirtualny obraz Użytkownika;
19.cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
20. dane – informacje o Użytkowniku, mogą być danymi osobowymi;
21. dane osobowe – informacje, które pozwalają na identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni albo pośredni;
22. materiały – wiadomości, posty, komentarze, ogłoszenia lub/i utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r . nr 90 poz. 631. z późn. zm.), które mogą być zamieszczane przez Użytkownika albo Usługodawcę za pośrednictwem Usług;
23. posty – materiały odzwierciedlające osobiste opinie Użytkownika na dany temat;
24. wątek – odrębny temat na Forum;
25. oferta –oświadczenie woli składane przez Użytkownika innym osobom w celu sprzedaży własnych towarów lub/i usług;
26. Forum,Blogi, Artykuły, Kalendarz, Ogłoszenia– nazwy własne Usług;
27. profil – zbiór publicznie dostępnych danych o Użytkowniku, którymi Użytkownik zarządza z poziomu swojego Konta;
28.siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe;
29. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);
30. Cennik –szczegółowy opis i zestawienie opłat obowiązujących za promowanie lub/i wyróżnienie ogłoszenia, dostępny jest na etapie dodawania oferty.
31. dezaktywacja – skutkuje usunięciem danych z profilu Użytkownika, a wejście do profilu jest zablokowane. W dyskusjach, w których brał udział dany Użytkownik (np. na Forum) wyświetla się on jako „Anonim”. Dezaktywacja skutkuje także usunięciem sygnatury i avatara Użytkownika. Materiały, które dodał Użytkownik w Serwisie (np. posty) nie są usuwane i pozostają w Serwisie.

WYMAGANIA TECHNICZNE

§7.Do prawidłowego działania Serwisu i działania Usług wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz obsługą plików cookies (wyłącznie tych potrzebnych do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostarczenia Usług).
§7.1.Pomoc techniczna świadczona jest przez Usługodawcę poprzez adres e-mail: admin@naszpies.com.pl. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) w godzinach 10.00 – 15.00.

FORUM

§8. Forum służy wymianie informacji pomiędzy Użytkownikami na temat psów oraz psich imprez – wystaw, zawodów, wykładów.
§9. Użytkownik może:
a) komunikować się z innymi Użytkownikami,
b zakładać nowe wątki na Forum,
c) dodawać materiały,
d) edytować swoje postyw ograniczonym czasie (widoczny po dodaniu postu).
§10. Użytkownik komunikując się z innymi Użytkownikami jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
§11. Użytkownik, każdorazowo tworząc nowy wątek, dodając wpis bądź jakikolwiek materiał powinien dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu.
§12. Użytkownik nie może usuwać materiałów dodanych na Forum. Prosimy o rozważne tworzenie wątków, postów i dodawanie materiałów.

BLOGI I ARTYKUŁY

§13.Każdy Użytkownik może utworzyć własny Blog i pisać Artykuły.
§13.1. Blog to rodzaj pamiętnika gdzie Użytkownicy mogą dzielić się z innymi osobami swoimi przemyśleniami i dodawać własne materiały – np. zdjęcia swoich psów.
§13.2. Artykuły to część Serwisu gdzie Użytkownik może dodawać materiały o wartości merytorycznej.
§14. Prosimy o rozważne zamieszczanie materiałów.
§15. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz każdorazowo, dodając materiał powinien dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu.
§16. Użytkownik może w dowolnym czasie edytować jak i usunąć dodane przez siebie materiały.

KALENDARZ

§17. Użytkownicy mogą dodawać informacje o imprezach związancyh z psami za pośrednictwem Kalendarza. Zachęcamy do zamieszczania informacji o wystawach, zawodach, wykładach, konferencjach, seminariach czy innych wydarzeniach przydatnych dla miłośników psów.
§18. Dodając nowe wydarzenie prosimy o wybranie kategorii i miasta, w którym się ono odbywa oraz podanie przydatnego dla innych osób opisu.
§19. Za pośrednictwem Kalendarza można zamieszczać informacje o płatnych wydarzeniach.
§20. Zabronione jest dodawanie informacji, które nie są zgodne tematycznie z §17 Regulminu (np. pomóż bezdomnemu psu / urodziły się szczeniaki).
§21. Informacje o wydarzeniach nie wygasają, chyba że Użytkownik wybierze przez jaki okres czasu informacje te mają się wyświetlać.
§22. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz każdorazowo, dodając informacje o wydarzeniu powinien dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu.

OGŁOSZENIA

§23. W tej części Serwisu Użytkownicy mogą dodawać oferty, w szczególności:gdzie kupić psa, jaką rasę wybrać, gdzie szkolić, gdzie leczyć, gdzie, ostrzyc, gdzie zostawić psa gdy się wyjeżdża na wakacje, gdzie jechać na wakacje z psem, które noclegownie akceptują pobyt zwierząt etc.
§24. Użytkownik może:
a) dodawać oferty (okres wyświetlania zależy od wybranej kategorii),
b promować oferty w wybranym przez siebie czasie,
c) wyróżnić oferty.
§25. Użytkownik dodając ogłoszenie jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz powinien dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu.


ZAWARCIE UMOWY

§26. Użytkownik jest zobowiązany zarejestrować się za pośrednictwem Serwisu w celu zawarcia Umowy. Należy wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz zaakceptować warunki Regulaminu. Podanie niepoprawnego adresu e-mail uniemożliwia skuteczne ukończenie procesu rejestracji.
§27. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym jego danych, a w przypadku ich późniejszej zmiany zobowiązuje się̨ do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie.
§28. Zawarcie Umowy następuje z chwilą Aktywacji Konta przez Usługodawcę i poinformowania o tym fakcie Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail w Formularzu Rejestracji.
§29.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.


PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§30. Użytkownik ma prawo:
a) korzystać z Serwisu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem na zasadach określonych w Regulaminie,
b zarządzać swoim Kontem (np. edytować podane przez siebie dane, edytować opcje prywatności etc.);
c) zgłaszać pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności do Usług. Usługodawca jest otwarty na wszelkie pomysły rozbudowy i w tym celu zachęca do kontaktu;
d) kierować zapytania do działu pomocy technicznej (admin@naszpies.com.pl);
e) zgłaszać reklamacje;
f) ostąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;
g) wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie.
§31. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem zgodnie z prawem, do którego przestrzegania jest obowiązany, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Usług oraz zasadami współżycia społecznego.
§32. Użytkownik jest ponadto zobowiązany:
a) posługiwać się danymi i materiałami, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
b korzystać z Serwisu i Usług w sposób nieprowadzący do utrudniania lub/i zakłócania funkcjonowania Serwisu bądź Usług dostępnych za jego pośrednictwem, w szczególności poprzez umyślne umieszczanie złośliwego kodu.

§33. Zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem do działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania delików, w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa.

§34. Zabrania się zamieszczania przekazów reklamowych w innych miejscach niż w dziale Ogłoszenia i Kalendarze.

§35. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne osoby trzecie bez wiedzy i zgody Usługodawcy. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innej osoby trzeciej. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do zakładania Konta każdemu nowemu Użytkownikowi i świadczenia na rzecz każdego Użytkownika Usługi.
§36. Jedna osoba może mieć jedno Konto. Zabrania się zakładania wielu Kont przez tę samą osobę.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

§37. Usługodawca ma prawo:
a) informować Użytkowników, za pomocą systemu teleinformatycznego, o nowych funkcjonalnościach Usług,
b stosować przerwy techniczne w działaniu Usług w celu konserwacji, modyfikacji lub/iich modernizacji jak i Serwisu,
c) zablokować Konto Użytkownikowi albo niektóre jego funkcjonalności (np. czasowa blokada wypowiadania się na Forum) z powodu naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika i nie otrzymania od niego wyjaśnień w tej sprawie,
d) wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie.
§38. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§39.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność́ za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu jak i Usług.
§40.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie lub/i niezgodnie z prawem wpisane dane przez do Konta,
b brak dostępu, przez Użytkownika, do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności. Usługodawca nie świadczy usługi dostępu do sieci Internet,
c) ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania (np. system operacyjny) albo urządzeń, z których korzysta Użytkownik, a na które nie ma wpływu Usługodawca,
d) umieszczone przez Użytkownika materiały,
e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do jegoKonta, które nastąpiło z jego winy,
f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek jego działań bądź zaniechań albo działań bądź zaniechań osoby trzeciej, na które nie miał wpływu Usługodawca,
g) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował Konto albo niektóre jego funkcjonalności,
h) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
i) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
j) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działania bądź zaniechania Użytkownika, na które nie miał wpływu Usługodawca,
k) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika jak i osobę trzecią na skutek nie stosowania się przez Użytkownika do postanowień Regulaminu albo rozwiązania z nim Umowy przez Usługodawcę.
§41. Usługodawca nie ma wpływu na dodawane przez Użytkowników materiały w Serwisie. Usługodawca nie weryfikuje / filtruje / modyfikuje danych wprowadzanych przez Użytkownika i sposobu w jaki korzysta z Usług.W wyjątkowych sytuacjach Usługodawca ingeruje w treść materiałów i może je zmodyfikować bądź usunąć.
§42. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

REKLAMACJE

§43. Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody, (np. wadliwego działania Usługi) na adres e-mail: admin@naszpies.com.pl. W tytule prosimy wpisać „Reklamacja”. W treści zgłoszenia prosimy podać Nazwę Użytkownika oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia).
§44. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie.
§45. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§46. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym.
§47. Użytkownik może rozwiązać Umowę wysyłając e-mail na adres admin@naszpies.com.pl
i podając informację o chęci dezaktywacji Konta oraz podając swoją Nazwę Użytkownika. W temacie e-maila prosimy wpisać „Usuń konto” albo „Dezaktywuj Konto”, a w treści wystarczy podać tylko Nazwę Użytkownika. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca dezaktywuje Konto. Czynność ta skutkuje rozwiązaniem Umowy.
§48. Użytkowników, którzy chcą rozwiązać Umowę, prosimy o uprzednie usunięcie swoich danych w Serwisie oraz materiałów, które nie chcą by były publicznie dostępne (np. w Blogach).
§49. Usługodawca wypowiada Umowę poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Użytkownika.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§50. Użytkownik podaje dobrowolnie i świadomie swoje dane osobowe.
§51. Na etapie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania danych: nick, adres e-mail.
§52. Użytkownik może za pośrednictwem Usług podać informacje, które mogą lub/i są jego danymi osobowymi: imię, nazwisko, województwo, adres zamieszkania, miejsce pracy, stanowisko, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, płeć, strona www, komunikatory: MSN, AIM, , ICQ, Yahoo, Jabber, gadu gadu, skype.
§53. Dane osobowe Użytkownika są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do Konta jest szyfrowany.
§54. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy,
b w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług,
c) dane osobowe Użytkownika (np. adres e-mail o ile jest daną osobową) mogą być przetwarzane dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dotyczą (np. informowanie o nowych funkcjonalnościach Usług).
§55. Administrator Danych dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Serwisu przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Zalecamy:
a) używać programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet, z którego Użytkownik korzysta, i chroniących jego dane,
b unikać korzystania z Usług przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowych urządzeń,
c) unikać zapisywania danych dostępowych w przeglądarce internetowej oraz w innej formie,
d) by Nazwa Użytkownika nie była jednobrzmiąca z Hasłem,
e) ustawić Hasło inne niż zwroty oczywiste jak np. „admin“ ; „qwerty“ „1234“ etc.
§56. W przypadku kiedy w trakcie korzystania z Serwisu bądź po zalogowaniu do Konta, Użytkownik zauważy zmiany, o których nie był wcześniej informowany przez Usługodawcę, np. zmianę interfejsu, niespotykane wcześniej komunikaty czy ikony, Usługodawca zaleca natychmiastowy kontakt z działem pomocy technicznej.
§57. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Administratora Danych jak również prawo do ich poprawiania, w każdym czasie.
§58. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
§59. W przypadku rozwiązania Umowy Administrator Danych dezaktywuje Konto i tym samym usuwa dane z profilu Użytkownika, sygnaturę i jego avatar.
§60. Administrator Danych zaprzestaje przetwarzania danych osobowych w przypadku wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
§61. Obsługa płatności odbywa się poza Serwisem.
§62. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§63. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegają ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Usługodawca.
§64. Zabrania się korzystania z Serwisu oraz Usług w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy bądź prawa osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
§65. Usługodawca świadczy Usługi polegające głównie na przechowywaniu danych i materiałów dodawanych przez Użytkowników. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję w Internecie.
§66. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy, a w uzasadnionym przypadku zablokuje dostęp do wskazanych przez osobę trzecią materiałów poprzez ich modyfikację albo usunięcie.
§67. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo materiału za pośrednictwem Usług, udziela na dany materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
b trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
c) publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie, bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
d) publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie,
e) usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego nieodpłatne ściągnięcie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie nieodpłatnie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§68. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej: http://www.naszpies.com.pl/regulamin . Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Konsumenta, jeżeli ma on problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej.
§69. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
§70. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu.
§71. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
§72. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy.
§73. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i odpowiednie przepisy obowiązujące Konsumenta.
§74. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
§75. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.
§76. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
§77. Załącznik Regulaminu stanowi integralną cześć Umowy.Załącznik: Polityka Prywatności
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników